Aansprakelijkheid:

Trainingscentrum Helena en het personeel van Trainingscentrum Helena zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdediging risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van zelfverdediging of van sportdisciplines (bv. fysieke en mentale trainingen, sparvormen of andere activiteiten) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico. Tevens zal ondergetekende Trainingscentrum Helena en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze. De instructeur doceert lessen waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, dat kan variëren van eenvoudige handopleggingen om voelbaar een uitvoering/techniek te verbeteren tot omvattingen, grepen, stoot- en traptechnieken, en welke een fysieke/mentale impact kunnen hebben op het lid.

Inschrijving:

Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met de instructeur/ Trainingscentrum Helena. Inschrijving is voor een periode van 1 jaar tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Voor inschrijven geldt een legitimatieplicht.. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier stemt het lid in met de huisregels en voorwaarden van Trainingscentrum Helena.

Wijziging:

Wijziging geschiedt uitsluitend met gebruik van het wijzigingsformulier van Trainingscentrum Helena, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van wijziging is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon wijzigen is niet mogelijk.

Beëindiging:

Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand. Opzegging geschiedt uitsluitend met gebruik van het uitschrijfformulier van Trainingscentrum Helena, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van uitschrijving is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk.

Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Betaling:

Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

De contributie, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap voor automatische incasseren, wordt maandelijks geïncasseerd.

De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trainingscentrum Helena worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.

Overige bepalingen:

 • De algemene voorwaarden en de huisregels van Trainingscentrum Helena zijn te allen tijde via het personeel van Trainingscentrum Helena op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Trainingscentrum te accepteren
 • Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Trainingscentrum Helena kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
 • Contributiegelden kunnen alleen per bank worden voldaan
 • Strippenkaarten zijn 3 maanden geldig. (Deelname aan een Krav Maga examen is niet mogelijk met een strippenkaart)
 • Wijzigingen contributiegroep zijn eenmalig kosteloos
 • Wijzigingen 6 mnd/ 12mnd abonnement kunnen uitsluitend in overleg
 • Wijzigingen worden per eerste dag van de maand doorgevoerd
 • Opzegtermijn lidmaatschap is 1 volgende kalendermaand (m.u.v. aparte evenementen en abonnement met een langere duur dan 1 maand). In deze periode is het lid vrij om aan lessen te blijven deelnemen, conform het abonnenment.
 • Restitutie van contributie gelden is niet mogelijk Prijzen zijn per maand, tenzij anders vermeldt. Contributie wordt voldaan in de 1e helft van de maand.
 • BETALING EN CONTRIBUTIE Trainingcentrum Helena heeft het beheer van haar vorderingen aan DirectPay Services B.V. overgedragen. Voor betalingsvragen omtrent contributie kun je contact opnemen met 0900-2225556 of via de email naar info@directpay.nl.
 • Overige betalingen (niet contributie!) kunnen voldaan worden op IBAN rekeningnummer: NL93 RABO 0135087759 t.n.v. Trainingscentrum Helena onder vermelding van je naam en de betaling in kwestie. Ons BTW nummer vindt u terug op onze facturen.
 • Lidmaatschap IKMF: Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens onderwerpt aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van IKMF-NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via IKMF – Nederland.

Automatisch incasso Trainingscentrum Helena

Artikel 1

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven of op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Trainingscentrum Helena het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, middels het daarvoor bestemde uitschrijfformulier. Het geschreven document dient voorzien te zijn van een handtekening.

Artikel 3

De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso.

Artikel 4

Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, dient de betaling alsnog binnen 7 dagen te worden voldaan. (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht.

Betaling door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Direct Pay Services B.V. te Barendrecht (hierna verder te noemen: “Direct Pay”).

Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door Trainingscentrum Helena overgedragen aan Direct Pay, die de inning van de vordering zal verzorgen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook  zonder ingebrekestelling in verzuim en is Direct Pay gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd), de herinnerings- en aanmaningskosten en eventuele kosten van herincasso in rekening te brengen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant Direct Pay naast vorenstaande rente, herinnerings- en aanmaningskosten en kosten van herincasso tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend  aan de hand van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Direct Pay om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 5

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Trainingscentrum Helena om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de leslocatie/vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6

De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trainingscentrum Helena worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren. Ondertekende heeft 56 dagen de tijd om zijn/haar bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken als hij/zij het niet eens is met de afschrijving.

Artikel 7

De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Trainingscentrum Helena  in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

 1. risicoanalyses;
 2. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;
 3. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.